wierszyk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

W szerszym sensie rym to zestawienie słów o podobnym brzmieniu. W węższym znaczeniu rym to współbrzmienie podkreślonej samogłoski i następujących po niej dźwięków. W zależności od tradycji poetyckiej dźwięk ten może znajdować się na początku słowa (dźwięk początkowy ), w środku lub na końcu. Przykład: biegnij - kup; biegać - kupować; Obecne - kupujący. W teorii poezji zorientowanej językowo rymy są postrzegane jako fonologiczna nadstrukturyzacja . W fonotaktyce nie omawianej dalej rymem jest rdzeń sylaby (głównie samogłoska) plus spółgłoskowy ogon sylaby , tj. Sylaba bez spółgłoskowej głowy sylaby , niezależnie od podobieństw tonalnych lub akcentów ; Głowica i ogon sylaby są opcjonalne.

Średnio-wysoko-niemieckie słowo rîm jest zapożyczone z francuskiego : rym rzeczownika dla rymu reprezentuje regresję rymu czasownika oznaczającego "w rzędach, rym" ( rim frankoński i staro-wysoko-niemiecki "wiersz"). Angielska rymowanka pisowni opiera się na fakcie, że w momencie wprowadzenia nowożytnego angielskiego błędnie zakładano powiązanie z greckim rytmem .

historia

Termin „rym” odnosił się do całego rymowanego wiersza aż do XVII wieku . Martin Opitz (1597–1639), barokowy poeta i autor pierwszej poetyki niemieckojęzycznej, założył dzisiejszą definicję: „Rym to dopasowanie brzmienia sylab i słów na końcu dwóch lub więcej wersetów / które według do rodzaju, dla którego stworzyliśmy vns. Oryginalne znaczenie zostało zachowane w wyrażeniach takich jak „rymowanka dziecięca” i „kehrreim”.

W Chinach rym był używany już od X do VII wieku pne. Używany, o czym świadczy Księga Pieśni , najstarszy zbiór wierszy i największy z czasów przedchrześcijańskich.

Pogańska i chrześcijańska poezja od późnego antyku w germańskiego obszaru językowego charakteryzuje się przydzielonym rymu . Rym końcowy został prawdopodobnie wprowadzony przez chrześcijańsko-łacińską poezję hymnową. Stary Testament zna wierszyk po prostu tak mało jak na poetów z greckiego i rzymskiego antyku, który odrzucił harmonię dźwięków jako nieestetyczne.

Koran , który powstał w 7. wieku, jest napisane w rymowania prozę . Ta forma literacka, noszona przez rymowanki na końcu zdania lub skróty syntaktyczne bez wiązania metra, była wówczas bardzo powszechna na Półwyspie Arabskim.

Święta i świecka poezja łacińska europejskiego średniowiecza albo akcentuje i rymuje, albo wydaje się rymować i kwantyfikować, tj. Oznacza to, że używane są starożytne liczniki , zwłaszcza heksametr . Wyjątkiem jest werset Leonina , który łączył ilości z rymem.

Pierwszą niemiecką (staro-wysoko-niemiecką) poezją napisaną jako rymowanki jest Ewangeliarz Otfridsa von Weißenburga (ok. 870 r.). Od XII wieku rym triumfował w poezji wszystkich europejskich języków narodowych i utrzymywał swoją dominującą pozycję, aż do gwałtownego osłabienia w drugiej połowie XX wieku. Współczesna poezja często rezygnuje z klasycznych poetyckich środków rymu i metrum i używa wiersza wolnego , który został opracowany w XIX-wiecznej Francji jako vers libre . Odchodząc całkowicie od reguł metryki, „wolna zwrotka” zbliża się do prozy .

Podejmowane przez niemieckich poetów w XVIII wieku próby zastąpienia rymów pustymi wierszami i starymi metrami ( Klopstock , Voss , Goethe , Schiller , Hölderlin ) pozostają epizodem, aczkolwiek bardzo znaczącym.

Rym jest nadal bardzo żywy w XXI wieku w ramach poezji rapowej i słowa mówionego , gdzie jest używany jako środek stylistyczny na wiele różnych sposobów i bynajmniej nie ogranicza się do rymu końcowego.

funkcjonować

Jedną z funkcji rymów w wierszu jest otwarcie struktury rymów oprócz metrycznej struktury sylab , a tym samym powiązanie tych dwóch poziomów percepcji z wyższym, bardziej złożonym poziomem. Tak więc rym jest używany nie tylko do tworzenia struktury, ale struktura rymu tworzy własny estetyczny wymiar liryki.

Poezja ma wymiar muzyczny. Identyczny dźwięk można porównać do idiomu fonetycznego, który umożliwia powrót do lub rozpoczęcie od punktu odniesienia (patrz kadencja ). Schlebia uszom i, zgodnie z estetyczną zasadą jedności w różnorodności, jest szczególnie przekonujący, gdy rymowane słowa są daleko od siebie w znaczeniu i konotacjach . Jako echo tej myśli, rymowane słowa mają często szczególne znaczenie dla znaczenia poezji. Karl Kraus był zdania, że ​​rym powinien być ceniony wyżej, im większy opór musi pokonać, czy to jednosylabowe słowo rymujące się ze słowem wielosylabowym, czy też dwa rymujące się słowa pochodzą z różnych sfer językowych.

Rymowanie jest też łatwiejsze do zapamiętania, dlatego przysłowia , reguły pogodowe , mnemoniki , slogany i tym podobne często mają formę rymowanek. Więc rymowanie wiadomości ma również pragmatyczne zastosowanie, np. B. z wędrownymi śpiewakami średniowiecza i renesansu do przekazywania orędzi.

Rym końcowy oznacza koniec wiersza i wiąże ze sobą poszczególne wiersze. Funkcja ta jest szczególnie ważna w wierszach francuskich, w których o wersecie decyduje tylko liczba sylab (np. Dwanaście lub trzynaście sylab w aleksandryjsku ).

Formy rymów

Rymy można opisać na podstawie ich liczby sylab, miejsca w wierszu, struktury fonologicznej i morfologiczno-leksykalnej oraz schematu rymów. Regularne schematy rymów wskazują na ustalone formy liryczne zwrotek w połączeniu z określonymi formami wersetów . Przykładem może być wiersz Pamięć Marii A. Bertolta Brechta :

A nad nami na pięknym letnim niebie
była chmura, którą widziałem przez długi
czas,
była bardzo biała i ogromna w górze,
a kiedy spojrzałem w górę, nigdy jej tam nie było .
- Bertolt Brecht w pamięci Marie A.

Na przykład para rymów „sah / da” jest jednosylabowa (liczba sylab), rymowanie końcowe (pozycja w wersecie), czysta (fonologiczna) i rymuje się tylko w co drugiej linii (schemat rymów). Morfologicznie i leksykalnie nie ma żadnych specjalnych cech. Formalnie wiersz Brechta jest więc bliski strofie pieśni ludowej .

Rymy po numerze sylaby

Męski lub matowy, jednosylabowy

Linia kończy się akcentowaną sylabą.

Przed bramą domu stał
osioł z nastawionym uchem .
- Wilhelm Busch

Męski rym jest również znany jako męski .

Kobiece lub brzmiące, dwusygnalne

Obie linie kończą się rymowanymi sylabami, pierwsza jest akcentowana, druga nieakcentowana.

Który z nich, ponieważ ich celem było ,
jest to, że próg osioł powinien .
- Wilhelm Busch

Kobiecy rym jest również znany jako żeński .

Przesuwne lub bogate, trójsylabowe

Obie linie rymują się z trzema sylabami, z których pierwsza jest akcentowana.

Cudownie wspaniała ,
wielka i potężna
- Maria, Madonna z Freyberg w Des Knaben Wunderhorn

Rymy zawierające więcej niż ostatnią sylabę z akcentem można znaleźć w sekcji rymy rozszerzone .

Cecha liczby sylab w rymie nazywana jest również rodzajem rymu . Skacz regularnie z rymów męskich i żeńskich, więc nazywa się to Reimalternanz .

Rymy zgodnie z pozycją w wersecie

Koniec rymu

W rymie końcowym lub początkowym rymowane słowa znajdują się na końcu wersetu. Jest to najbardziej rozpowszechniona forma rymowanek w języku niemieckim i wielu innych językach.

Dźwięki na wietrze kołysankę piosenkę ,
ciepłe słońce w dół wygląd ,
uszy obniża zboże ,
czerwonych jagód na pęcznieje cierniową ,
ciężki błogosławieństwa jest korytarz -
Młoda kobieta, co ty myślisz tylko ?
- Theodor Storm : lipiec

Rym wewnętrzny

W przypadku rymu wewnętrznego słowa rymu znajdują się w całości lub częściowo we wnętrzu. W zależności od pozycji rymowanych słów rozróżnia się kilka form:

 • Wewnętrzny rym lub rym: rymowane słowa na końcu linii i we wnętrzu tego samego wersetu.
 • Środkowy rym: rymowane słowa w kolejnych wersetach. Szczególną formą rymu środkowego jest rym cezury , w którym rymowane słowa występują przed cezurą.
 • Środkowy rym : słowo na końcu wersetu rymuje się ze słowem w następnym lub poprzedzającym wersecie.
 • Rhyme : Rymowane słowa następują natychmiast po sobie. Specjalne formy rymu to:
  • Echoreim : powtarzanie sylab rymów odtwarza echo.
  • Pomijanie lub pomijanie rymu: rymowane słowa są oddzielane przekierowaniem.

Rym otwierający

Na początku rym lub rym wejściowy pierwsze słowa rymują dwa wersety.

Wiersze, które się rymują,
wzywają cię do poematu. Złożenie
wniosku nie zajmuje dużo czasu.
Czy znasz inną formę?
- Michael Schönen

Wstrzymaj rym

W rymie pauzy para rymów znajduje się na początku i na końcu rymowanego wersetu. Dlatego werset z rymowanym słowem na początku wydaje się być rymowany i sprawia wrażenie przerwy. Przykłady można znaleźć głównie w Minne- i Meistersang .

Śpiewałem wol vierzec jar lub me
von minnen i as iemen sol .
- Walther von der Vogelweide

Rymy według struktury fonologicznej

Czysty rym

Pieśń dzwonu (1800)

W czystej rymu, słyszalny sekwencja dźwięków pasuje dokładnie z ostatniego podkreślił samogłoski: H ERZ - schm ERZ ; R ose - D ose

Nieczysty rym

W przypadku nieczystego rymu słyszalna sekwencja sylab rymów jest tylko z grubsza dopasowana, występują odchylenia w zabarwieniu i uwydatnieniu tonów.

Jak obraz z niebiańskich wysokości ,
z
zuchwałymi , zawstydzonymi policzkami
, widzi stojącą przed nim dziewicę
.
- Friedrich Schiller : Piosenka o dzwonku

W szczególności formy nieczystego rymu obejmują:

 • rym historyczny : był czysty w momencie powstania, ale nie wynika już z innych nawyków mówienia (udowodnij - miłość, zabij - hej)
 • nierówny rym : chociaż rymowane sylaby są spójne, nacisk jest inny (czas - wieczność)
 • Asonancja : pasują tylko samogłoski, ale nie spółgłoski (dare - laben)
 • Zgodność : pasują tylko spółgłoski, a nie samogłoski; ilość samogłoska jest zatrzymywane (śmie - fale)
 • Końcowa rymowana sylaba : rymy między nieakcentowanymi lub drugorzędnymi sylabami

Rozszerzony rym

Rozszerzony rym to rozmyty ogólny termin określający formy rymów, w których zgodność rymowanych słów wykracza poza część odpowiadającą rymowi końcowemu od ostatniej akcentowanej sylaby. Rozszerzone formy rymów obejmują:

 • Podwójny rym : rym od przedostatniej i ostatniej akcentowanej sylaby (W inde w go - L inde g go )
 • Wielokrotny rym: rym z dwiema lub więcej sylabami akcentowanymi, tj. Uogólnienie podwójnego rymu.
 • samogłoska pół-rym : rymuje się z ostatnią akcentowaną i następną nieakcentowaną samogłoską, a więc osłabieniem w porównaniu do podwójnego rymu. (L może w miejscach - S może b AR )
 • Wzruszający rym : Również rymuje się z początkowym dźwiękiem sylaby rymu, tj. Spółgłoski przed samogłoską akcentowanej sylaby rymowej również brzmią tak samo. Szczególne przypadki wzruszającego rymu:
 • Schüttelreim : Podwójny rym z dwoma początkowymi dźwiękami lub grupami dźwięków, które zamieniają się miejscami

Rymy według osobliwości morfologiczno-leksykalnych

Podziel rym

Rozłam rym jest wielozgłoskowy wierszyk, w którym co najmniej jeden z członków rym rozciąga się na dwa lub więcej, przeważnie krótkich słów.

Nie ma nic dobrego
poza: ty to robisz .
- Erich Kastner

Zepsuty rym

Uszkodzony rym jest wierszyk, w którym znajduje się morfologiczne Przerzutnia (zmiana linii w środku słowa) natychmiast po sylabie wierszyk , który często prowadzi do dziwnych zmian naprężeń:

Każdy wie, co takiego maja -
chrząszcz dla ptaka jest .
- Wilhelm Busch Max i Moritz

Hans Sachs, który był but -
ekspres i poeta tam do .
- Hans Sachs

Małżeństwo przed niemali -
brązową Nocą obnaża gwiazdy
topniejące, które ja jako morali -
zarażone prawo w gardle.
- Peter Rühmkorf Das Zeitvertu-Lied

Rym do oczu

W rymie oka jest tylko zgodność kroju pisma, zgodność fonetyczna jest niekompletna lub jej brakuje.

Greif Aldi w wężu
z samochodu Orange .
Ale och, co za wstyd :
tamci widzieli już lepsze dni .
Również żółty cordon bleu :
już nie nowy .
Tego dnia Einkaufsvormit
Taugt bardziej niż Gedichte- Gag .
- Lino Wirag

Rymowanki gramatyczne

W gramatyczne rym łączy słowa tego samego pnia, na przykład wiary - wierzę, albo odmienia form tego samego słowa, niezależnie od współbrzmienia.

To wstyd ,
że tak niesławie .

Podwójny rym

Hybrydową formą identycznego, wielosylabowego i podzielonego rymu jest bliźniaczy rym (za Günter Nehm ): rymuje słowa z tym samym materiałem literowym, które są oddzielone w innym miejscu.

Źli złodzieje ukradli towary,
źli byli skradzione.
- Günter Nehm

Zagadkowy rym

Wierszyk puzzle (od łacińskiego vexare , zarazy , zobacz puzzle i obraz puzzle ) woły wobec oczywistej słowa rymowania (często z błahych lub sprzeniewierzenie tle) przed przebacza innym. W formie pieśni mówi się o pieśni zdumienia .

Ruszyliśmy wielkimi krokami ,
a Erwin chwyta od tyłu Heidi za ramię .
- z refrenu nastrojowej
piosenki
Polonäse Blankenese (tłumacz: Gottlieb Wendehals )

Oczekiwane rymowane słowo można również po prostu pominąć:

Wybacz mi, samma znowu dobrze,
teraz nie mogę się doczekać , gdy mam ned fluacha duat.
Wybacz mi, on nic mnie nie
poruszył , kimm odśnieżać, Himmiherrgott. - - -
- od piosenki Verzeih mir (interpreter: Biermösl Blosn )

Można go również zastąpić całą frazą:

Ponieważ teraz Tutti Frutti jest na RTL ,
kobiety nie mają prawie nic pod tym .
Siedzę na krześle, pulsuje mi szybko,
a potem z kuchni biorę paczkę chipsów ziemniaczanych .
- Z piosenki So. 22:40 RTL [zrób to sam] (tłumacz: Norbert und die Feiglinge )

Sojusz

Aliteracja jest ścisłą zasadą sylabizacji dawnych języków germańskich, która wykorzystuje aliterację , która wymaga tych samych inicjałów sylab z rdzeniem akcentowanym w określonych miejscach w wersecie. Przede wszystkim w Starym i Środkowym angielskim , staronordyckim , Old Saxon i staro-wysoko-niemieckiego , wiersze rymy samoprzylepnych zostały wydane.

W literaturach współczesnych aliteracja jest używana tylko historycznie ( Richard Wagner ). Z drugiej strony aliteracja zawsze była ozdobą językową, która była często używana do dziś, ale można ją uznać za rym w najszerszym znaczeniu, jeśli nie jest używana z metryczną regularnością.

Sekwencje rymowane

Sekwencja rym, to znaczy kolejność i typ korespondencyjnego strofy lub wiersz opisany jest w teorii wiersz za pomocą tak zwanego rym programu w postaci streszczenie. Każdy werset odpowiada (małej) literze, te same litery są używane do rymowania wersetów.

Wersety, które się nie rymują, nazywane są sierotami i są objęte schematem rymów[x] zapisane.

Sparuj rym

Rym do dwóch kolejnych wersetów. Dwa wersety połączone parami rymów nazywane są odpowiednio parą rymów .

Schemat: [aabb ccdd ...]

[za]   Idę do dżungli dla siebie ...
[za]   Jak miło, że jestem w dżungli:
[b]   Możesz tu wędrować tak długo, jak chcesz
[b]   Jedno pierwotne drzewo stoi obok drugiego.
- Heinz Erhardt

Rymowanie krzyżowe, również rymowanie naprzemienne

Schemat: [abab cdcd ...]

[za]   Jego spojrzenie jest od przechodzenia przez kraty
[b]   stał się tak zmęczony, że nie może już nic utrzymać.
[za]   Wydaje się, że jest w nim tysiąc patyków
[b]   a za tysiącem krat nie ma świata.
- Rainer Maria Rilke

Rym do przytulania, rym blokowy

Nazywany także rymem kompleksowym, rymem obejmującym lub rymem osadzonym .

Schemat: [abba cddc ...]

[za]   Czysty rym jest bardzo popularny,
[b]   ale mieć czystą myśl
[b]   najszlachetniejszy ze wszystkich darów,
[za]   to jest warte dla mnie wszystkich rymów.
- Goethe

Oznacza to, że jedna para rymów otacza drugą, więc w przenośni „obejmuje” ją.

Zaplątany rym

Kolejność rymów jest zgodna ze splątanym rymem: [abc abc ...]. Można sobie wyobrazić, że pary rymów były naprzemiennie łączone, czyli „krzyżowane”.

[za]   Brakuje dnia w słodkich przysmakach,
[b]   Boli mnie próżny blask jego światła
[do]   I pochłoń mnie blask jego słońca.
[za]   Więc chowaj oczy przed blaskiem ziemskich słońc!
[b]   Otul się nocą, to zaspokoi Twoje pragnienia
[do]   I leczy ból jak chłodne powodzie Lethe
- Karoline von Günderrode

Wierszyk stosu

W rymie stosu rym powtarza się więcej niż dwa razy z rzędu.

Szczególną formą rymu sterty są trzy rymy z trzema kolejnymi rymami, które oznaczają koniec zwrotki w strofie tunelu (schemat:[ababccc]). W przeciwnym razie trzy rymy są rzadkie.

Jeśli rym powtarza się cztery lub więcej razy i łączy wszystkie wersety zwrotki lub części wiersza, mówi się o jednym rymie, serii rymów lub tyradach.

[za]   Jestem posłańcem i niczym więcej
[za]   Przynoszę to, co mi dają,
[za]   Bajka naukowa i polityczna;
[za]   Od Ali Bei i jego armii,
[za]   Od tatarskiego chana, który był jak niedźwiedź
[za]   Ludzie jedzą na Morzu Czarnym
[za]   (On nie jest miłym dżentelmenem)
[za]   Z Persji, gdzie ze swoją włócznią
[za]   Książę Herakliusz jest bardzo wściekły.
[za]   Z czerwonego złota, z gwiezdnej armii,
[za]   Niewinności, cnoty, a nawet więcej
[za]   Ponieważ złoto i gwiazdy są -…
- Matthias Claudius z zapowiedzi posłańca Wandsbeck

Rym na ogonie, także rym pośredni

Schemat: [aa b cc b ...]

[za]   Tak, wiem skąd jestem
[za]   Nienasycony jak płomień
[b]   Jaśnieję i jestem pochłonięty.
[do]   Światło staje się wszystkim, co chwytam
[do]   Węgiel wszystko, co zostawiam
[b]   Z pewnością jestem płomieniem
- Friedrich Nietzsche w Ecce homo

Wierszyk łańcuchowy, także rym z terzinen

Poszczególne grupy rymów są ze sobą połączone w łańcuchu rymów w ten sposób, że słowo z poprzedniej grupy rymów jest zawarte jako rymowane słowo w następnej grupie rymów.

Schemat: [aba bcb cdc ded ...]

[za]   Znalezione w połowie ludzkiego życia
[b]   Chowam się w ciemnym lesie
[za]   Ponieważ odwróciłem się od właściwej ścieżki.

[b]   Jak trudno powiedzieć o tym lesie
[do]   Jakie to było dzikie, szorstkie, gęste, pełne strachu i potrzeby;
[b]   Sama myśl o „odnawia mój lęk.

[do]   Nawet śmierć jest tylko trochę bardziej gorzka;
[re]   itd.
- Dante w Boskiej Komedii

Refren

Regularne powtarzanie wersetów w wierszach stroficznych i pieśniach na odpowiednim miejscu. Rozróżnia się stanowisko:

 • Rym kończący
 • Krajowy rym
 • Początek lub odwrotny rym

Ziarna

Körner (też: Körnerreime ) to wiersze wierszy, których rym ma swój odpowiednik nie we własnej strofie, ale tylko w kolejnych, a poszczególne strofy i ich wypowiedzi splatają się ze sobą poprzez rymowane dźwięki. Ziarna odgrywają ważną rolę w Meistersang .

Badania ilościowe

Literatura ilościowa zajmuje się rym. Wokalizm w rymowance ballady Goethego Erlkönig jest tematem prac Altmann & Altmann (2008, s. 71 i nast.); obszerne badania ilościowe można znaleźć w Some Properties of Rhyme .

literatura

 • Bernhard Asmuth : rym. W: Gert Ueding (red.): Historyczny słownik retoryki. Tom 7: Pos - Rhet. Niemeyer, Tübingen 2005, ISBN 3-484-68107-1 , Sp. 1115-1144.
 • Ulrich Ernst , Peter-Erich Neuser (red.): Geneza europejskiej poezji rymowanej. (= Ścieżki badań 444). Scientific Book Society, Darmstadt 1977, ISBN 3-534-06717-7 .
 • Gerhard Grümmer : Gry poezji. Wydanie 2. Bibliographisches Institut, Leipzig 1988, ISBN 3-323-00204-0 .
 • Mihaiela Lupea, Maria Rukk, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann : Some Properties of Rhyme . RAM-Verlag, Lüdenscheid 2017. ISBN 978-3-942303-62-0 . (Badania ilościowe dotyczące kilku właściwości rymów.)
 • Willy Steputat : Reimlexikon. Nowo zredagowane przez Angelikę Fabig, zaktualizowane przez Christiane Wirth. Philipp Reclam cze., Stuttgart 2015, ISBN 978-3-15-011012-6 .
 • Rüdiger Zymner, Harald Fricke : Praktyka literaturoznawcza. W parodii chodzi o naukę. (= Studia literackie UTB 1616 ). Wydanie piąte, poprawione i rozszerzone. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2007, ISBN 978-3-8252-1616-0 .

linki internetowe

Commons : Rhymes  - zbiór zdjęć, filmów i plików audio
Wikisłownik: rym  - wyjaśnienia znaczeń, pochodzenie słów, synonimy, tłumaczenia

Indywidualne dowody

 1. Martin Opitz: Książka poezji niemieckiej. Rozdział 7.
 2. Oprócz kilku fragmentów por. B. hebrajski tekst Izajasza 5,7 OT , który jest odpowiednio naśladowany w tłumaczeniu na język niemiecki ( Iz 5,7  ZB ). Spotyka się również membrorum aliteracyjne , akrostyczne, a przede wszystkim równoległe .
 3. Teoria odporności na rymy Karla Krausa.
 4. Ton wieku. W: Walther von der Vogelweide: The Songs of Walther von der Vogelweide. Vol. 1: Pieśni religijne i polityczne. Wydanie trzecie. Pod redakcją Friedricha Maurera. Niemeyer, Tübingen 1967, s. 14.
 5. Vivien Altmann, Gabriel Altmann : Instrukcje dotyczące ilościowej analizy tekstu. Metody i zastosowania . RAM-Verlag, Lüdenscheid 2008, ISBN 978-3-9802659-5-9 , strona 71f.
 6. Mihaiela Lupea, Maria Rukk, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann : Some Properties of Rhyme . RAM-Verlag, Lüdenscheid 2017, ISBN 978-3-942303-62-0 .